INFORMARE

   

  

Începând cu data de 25.05.2018 intră în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

Prin Dispoziția directorului executiv al D.E.P. Bihor nr.58 din data de 23.04.2018, la nivelul D.E.P. Bihor este desemnat responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, conform Regulamentului U.E. nr.679/2016, consilier Marioara-Nicoleta Matei;

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt:


Consiler Marioara-Nicoleta Matei;

Mun. Oradea, str. Dunărea nr. 2 cod poştal 410.027, Jud. Bihor;

Tel: (0040)359-418.207, Fax: (0040)359-800.488;

e-mail: dataprotection@djepbihor.ro.

 

     Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în cazul în care datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată sunt colectate de la aceasta, impune, potrivit art.13, furnizarea următoarelor categorii de informații:

         Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal

            Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti  (înființată în baza H.G. nr.1367 din 2009) ;

             Mun. București str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6; 
   
             telefon 021-413.54.42. 021-746.70/47/8/9, Fax.021-413.50.49;  
             
             e-mail: depabd@mai.gov.ro.

            
            Identitatea și datele de contact ale reprezentantului operatorului datelor cu caracter personal


                Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor;  


Mun.Oradea, str. Dunărea nr.2 cod poştal 410.027, Jud. Bihor;

Tel: (0040)359-418.207, Fax: (0040)359-800.488;

e-mail: dataprotection@djepbihor.ro.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt:

üConsiler Marioara-Nicoleta Matei;  

üMun.Oradea, str.Dunărea nr.2 cod poştal 410.027, Jud. Bihor;

üTel: (0040)359-418.207, Fax: (0040)359-800.488;

üe-mail: dataprotection@djepbihor.ro.

   Scopul și interesul legitim în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

v aplicarea, în principal, a următoarelor prevederi legale:

        - O.G. nr.84 din 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

        - O.U.G. nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

        - H.G. nr.1375 din 2006 pentru aprobarea Normei Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

        - Legea nr.119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă;

        -H.G. nr.64 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.

            v prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul interesului legitim ce derivă din prevederile legale susmenționate în mod exemplificativ și nu limitativ.

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât cei cei prevăzuți de lege, cât și cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal în condițiile obținerii consimțământului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligați să utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinația stabilita și să asigure protecția acestora, în condițiile legii;

Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter pesonal - Permanent 

Dreptul de acces, rectificare, ștergere - conform reglementărilor în vigoare, prin solicitare adresată operatorului sau persoanei împuternicite;

Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal, prin solicitare adresată operatorului sau persoanei împuternicite;

Dreptul de a depune plângere - la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv:

        Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

        Mun. București. Blvd. G-ral Gheorghe Mageru nr.28-30 Sector 1 cod poștal 010336;

        Telefon 031-805.9211;

        Fax. 031-805.9602;

        e-mail: anspdcp@dataprotection.ro