Ghişeul Unic      Furnizarea de date

FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL DIN R.N.E.P.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul National de Evidenta a Persoanelor, referitoare la:

 • date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză),
 • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii,
 • date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate,
 • date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa a Persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, precum şi de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestor acte normative, furnizarea de date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obţinerea, în prealabil, a consimţământului expres şi neechivoc al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările de date cu caracter personal primite din partea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Ministerului Justitiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

Potrivit prevederilor O.G.nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată,  competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:

 • serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 din O.G.nr.84/2001);

Direcţiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, pentru cererile formulate de persoanele juridice, pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte normative, conform art.14 din O.G. nr.84/2001, respectiv art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 si pentru cererile depuse de cetatenii romani care şi-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentantii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care acestia figureaza inscrisi in evidente, conform art. 14 alin. (1) lit. e^1 din OG nr. 84/2004.


Taxe pentru furnizarea datelor cu caracter personal – valabile pentru anul 2018

 • taxa de furnizare date cu caracter personal – 21 lei/persoană verificată-potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 245 din data de 16.11.2017 privind aprobarea taxelor locale, taxelor speciale şi tarifelor, pentru anul fiscal 2018, plătibilă la sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Jud. Bihor sau în contul Trezoreria Oradea, beneficiar Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor, cont de venituri-Alte taxe pe servicii specifice-RO34TREZO7621G155000XXXX, cod fiscal 17113470.

Excepţii de la plata taxelor prevăzute de lege

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din R.N.E.P. sau dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:

 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei,
 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege,
 • casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
 • Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice,
 • instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor,
 • alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.


Extras din Legea nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare:

CAPITOLUL 1

Dispoziţii generale

Scop

ART. 1

(1) Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertătilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL 4

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

Informarea persoanei vizate

ART. 12

(1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

       a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

       b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

       c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

       d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

       a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

       b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

       c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

       d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

Dreptul de acces la date

ART. 13

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

       a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

       b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

       c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

       d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

       e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.

(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.

(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

Dreptul de interventie asupra datelor

ART. 14

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

       a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

       b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

       c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opozitie

ART. 15

(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

 Drepturile persoanei în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

 • conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor are obligaţia de a utiliza datele de identificare şi adresele cetăţenilor români în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.
 • potrivit dispoziţiilor art.18 coroborat cu art.42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr.290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia de a furniza datele de identificare, acestea fiind necesare ţinerii evidenţei cetăţenilor români. Refuzul comunicării determina încălcarea dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
 • informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanţilor legali ai acesteia, parteneri contractuali ai operatorului, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale/locale, politie, societăţi bancare, societăţi de asigurare şi reasigurare, casele de asigurări de sănătate judeţene, Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor, Ministerul Afacerilor Externe, ambasade străine acreditate în România, Guvernul României, instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării siguranţei naţionale şi ordinii publice.
 • conform dispoziţiilor art.12-15 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cetăţenii români beneficiază de dreptul de informare, de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale. Orice persoană are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri scrisă, datată şi semnată, adresată Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bihor. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poşta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
 • de asemenea, este recunoscut dreptul fiecărui cetăţean de a se adresa justiţiei.