Despre instituţie      Structura organizatorică      Posturi vacante şi concursuri

Anunț

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici coroborate cu prevederile Legii nr. 188/1999 republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările la zi,

 

Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor

organizează examen/concurs

 

pentru promovare în grad profesional imediat superior gradului deținut  al funcționariilor publici.

 

Examenul/concursul se organizează la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor, în data de 15 octombrie 2018 ora 1000 proba scrisă și în data de 17 octombrie 2018  ora 1000,  interviul.

Depunerea dosarelor de înscriere la examen/concurs se va face în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului.

Candidații trebuie să îndeplineasacă condițiile prevăzute de art. 65 alin (2) din Legea nr. 188/1999 cu modificările și completările ulterioare:

-         Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

-         Să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

-         Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi”;

Dosarul de examen/concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu completările și modificările ulterioare:

-         Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-         Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-         Formularul de înscriere.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în grad profesional superior deţinut anterior, a funcţiei publice de consilier grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Regim Stare Civilă organizat în data de 15.10.2018;

 

 

 

Ø  Constituția României – republicată;

Ø  Legea 188/1999, republicată privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Ø  Legea nr. 7/2004, republicată privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

Ø  Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

Ø  Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă – republicată;

Ø Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă numelor persoanelor fizice;

Ø  H.G. nr. 727/2013, privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976;

 

 

 

           Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor și la nr. de telefon 0359804404.

 

 

 

Director executiv

Iova Marcel

 

 

 

 

  ROMÂNIA                                                                                                                    APROB

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR                                                             DIRECTOR  EXECUTIV

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BIHOR                                     

STRUCTURA DE STARE CIVILĂ                                                                       Marcel IOVA

COMPARTIMENT REGIM STARE CIVILĂ        

 

 

F I Ş A  P O S T U L U I  Nr. ..............

 

 

 

Informaţii generale privind postul

1.      Denumirea postului: Consilier

2.      Nivelul postului: execuţie

3.      Scopul principal al postului: îndeplinirea activităţilor specifice pe linie de stare civilă

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1.     Studii de specialitate: studii superioare

2.     Perfecţionări (specializări):

3.     Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -

4.     Limbi străine: nu

5.      Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: obiectivitate, corectitudine, operativitate, flexibilitate                                                                                   scris caligrafic

6.     Cerinţe specifice: confidenţialitate, comunicare, disponibilitate deplasări la serviciile locale

7.     Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu

 

Atribuţiile postului :

Atribuţii generale:

Ÿ Respectă Sistemul de Management al Calităţii stabilit în conformitate cu:

-         Standardul Român SR EN ISO 9001/2008-Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe.

-          Standardul Român SR EN ISO 9000/2001-Sisteme de Management al Calităţii. Principii generale şi vocabular.

-          Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

·   Respectă prevederile din:

-         Manualul calităţii:

Ø  MC -01.

-         Procedurile de sistem:

Ø  PS 01, PS 02, PS 03, PS-04, PS 05, PS 06.

-         Procedurile de lucru:

Ø           PL 07-02, PL 08-01, PL 08-02, PL-09-09, PL 10-01                      

 

·   Respectă regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi regulamentul de ordine interioară;

·   Respectă prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici, reglementate de Legea nr. 7 din 18.02.2004;

·   Respectă prevederile legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, parcurge şi asimilează programele anuale de pregătire pe linia informaţiilor clasificate;

·  Participă la programele de pregătire a personalului organizate de instituţie şi la cursurile de perfecţionare;

·   Respectă normele de protecţie şi securitatea muncii;

·   Asigură confidenţialitatea informaţiilor gestionate de instituţie şi respectă prevederile Legii nr. 544/2001 de acces la informaţiile de interes public;

·   În situaţii în care constată funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea echipamentelor ( staţii de lucru, imprimante, scanere, etc.) informează compartimentul din cadrul instituţiei.

 

Atribuţii specifice Serviciului de Stare Civilă:

·  Respectă prevederile din :

-         Procedurile de lucru:

Ø  PL– 00 – 01, PL- 00– 02, PL– 00– 03, PL-04-01, PL–04-02, PL– 05-01, PL 05-02, PL 05-03, PL 05-04, PL - 06-02, PL 06-03, PL-06-04, PL- 06-05, PL-06-07.

       

·  Respectă prevederile Legii 119/1996 republicată, cu privire la actele şi faptele de stare civilă, a Hotărârii Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, a Legii 21/ 1996-Legea cetăţeniei române cu completările şi modificările ulterioare, a Legii 287/2009 privind Codul Civil, a OG 41/2003 cu privire la dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice, precum şi a îndrumărilor metodologice primite de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti;

·  Respectă prevederile actelor normative în vigoare, a instrucţiunilor, a metodologiilor şi circularelor în vigoare comunicate de către organele ierarhic superioare, în materia stării civile;

·  Participă şi efectuează activităţi de îndrumare şi control la solicitarea conducerii, în baza graficului de control avizat de secretarul judeţului şi aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean; verifică toate înregistrările de stare civilă; verifică realizarea sarcinilor din procesele-verbale de control anterioare,  modul de eliberare şi gestiunea certificatelor de stare civilă, înscrierea menţiunilor şi efectuarea comunicărilor prevăzute de legislaţia în vigoare, atribuirea, gestionarea şi înscrierea codurilor numerice persoanale;

·  Efectuează verificări in registrele de stare civilă  ex. II, la solicitarea persoanelor îndreptăţite, pentru clarificarea unor speţe, cazuri atipice;

·  Participă la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie a personalului cu atribuţii pe linie de stare civilă sau când, din diferite motive acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

·  Constată şi aplică contravenţii pe linie de stare civilă;

·  Soluţionează petiţiile înregistrate şi repartizate structurii;

·  Asigură asistenţă de specialitate pe linie de stare civilă, cu respectarea prevederilor legale;

·  Înscrie menţiuni în actele de stare civilă exemplarul II, conform comunicărilor privind înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă iar, în lipsa comunicărilor privind modificările intervenite ulterior operează menţiuni în baza informaţiilor coroborate din arhiva proprie;  

·  Întocmeşte situaţii şi analize, lunare/ trimestriale şi semestriale;  

·  Întocmeşte temele de instruire pentru organizarea pregătirilor profesionale a personalului cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi a ofiţerilor de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza judeţului;

·  Propune modificări privind nomenclatorul arhivistic al instituţiei pe linie de stare civilă;

·  Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii, în scopul realizării operative şi de calitate a atribuţiilor de serviciu;

·  Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al structurii, din documentele realizate din activitatea de profil;

·  Propune actualizarea site-lui instituţiei cu informaţii de interes public.

 

Atribuţii specifice Compartimentului  Regim Stare Civilă:

·    Respectă prevederile din:

-         Procedurile de lucru:

Ø  PL– 00 – 01, PL- 00– 02, PL– 00– 03, PL 04-01, PL 04-02.         

     

·        Primeşte şi înregistrează întreaga corespondenţă intrată la nivelul structurii de stare civilă şi repartizată prin rezoluţie de către directorul executiv;

·        Distribuie personalului petiţiile înregistrate şi repartizate spre soluţionare;

·        Urmăreşte soluţionarea în termenul legal a petiţiilor care au fost înregistrate în registrele specifice structurii şi repartizate personalului spre soluţionare;

·        Actualizează registrele specifice potrivit modului de soluţionare a petiţiilor;

·        Colaborează în permanenţă cu oficiile de stare civilă pentru realizarea atribuţiilor specifice structurii;

·        Întocmeşte şi expediază corespondenţa rezultată din activitatea structurii;

·        Întocmeşte şi expediază corespondenţa cu D.E.P.A.B.D.; 

·        Întocmeşte procesele-verbale de prelucrare a circularelor şi instrucţiunilor primite de la D.E.P.A.B.D., în vederea pregătirii profesioanale a personalului din cadrul structurii;

·        Efecuează propuneri pentru modificarea şi/sau completarea nomenclatorului de arhivă pe linie de stare civilă;

·        Întocmeşte listele de inventar privind unităţile arhivistice de la nivelul structurii de stare civilă şi le predă depozitului de arhivă al instituţiei pe bază de procese-verbale;

·        Ţine evidenţa unităţilor arhivistice ale structurii predate la depozitul de arhivă al instituţiei;

·        Completează statistica timpului de soluţionare a lucrărilor înregistrate la nivelul structurii de stare civilă;

·        Asigură respectarea normelor de protecţie a datelor şi a informaţiilor clasificate sau confidenţiale gestionate.

·        Urmăreşte completarea registrului desfăşurător al îndrumărilor scrise şi a registrului desfăşurător al îndrumărilor telefonice, efectuate de către lucrătorii structurii de stare civilă.

 

Atribuţiile specifice postului :

·        Respectă prevederile din:

-         Procedurile de lucru:

Ø  PL 09-07, PL 06-01, PL 06-06.

 

·        Primeşte şi înregistrează comunicările de menţiuni de la oficiile de stare civilă locale, precum şi de la D.E.P.A.B.D. şi actualizează registrul special potrivit modului de soluţionare a operării menţiunilor;

·        Primeşte şi înregistrează comunicările de menţiuni privind renunţarea sau redobândirea cetăţeniei române comunicate de către D.E.P.A.B.D. şi actualizează registrul special potrivit modului de soluţionare a operării menţiunilor;

·        Asigură predarea şi preluarea corespondenţei specifice structurii cu instituţia Consiliului Judeţean Bihor;

·        Primeşte prin rezoluţie, scanează şi transmite electronic la oficiile de stare civilă din judeţ circularele şi instrucţiunile primite de la D.E.P.A.B.D. sau orice alte lucrări repartizate în acest sens;

·        Consiliază ofiţerii de stare civilă în vederea depunerii şi soluţionării lucrărilor de specialitate de către instituţiile competente.

·        Urmăreşte soluţionarea în termen a solicitărilor de la D.E.P.A.B.D. sau cele transmise pentru a fi înaintate oficiilor de stare civilă din judeţ pentru soluţionare;

 

Atribuţii complementare:

·          Îndeplineşte alte sarcini repartizate de către directorul executiv pentru realizarea atribuțiilor de serviciu stabilite.

·        Îndeplineşte sarcinile repartizate de către şeful de serviciu pe perioada absenţei personalului din cadrul serviciului.

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1.      Denumire: Consilier

2.      Clasa: I

3.      Gradul profesional: principal

4.      Vechimea (în specialitatea necesară): 5 ani

 

 Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:

-subordonat faţă de: șeful de serviciu, directorul instituţiei

-superior pentru: nu

b) Relaţii funcţionale: cu structurile din cadrul DEP Bihor, CJ Bihor, Direcţia pentru Evidenţa  Persoanelor şi Administrarea Bazelor de date Bucureşti, Direcţiile de evidenţă a persoanelor din ţara, oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor, servicii din cadrul I.P.J. Bihor;

c) Relaţii de control: la structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sau din cadrul autorităţilor administraţiilor publice-locale;

d) Relaţii de reprezentare: nu

 

 

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: da

b) cu organizaţii internaţionale: nu

c) cu persoane juridice private: nu

 

3. Limite de competenţă: conferite de legislaţia specifică în materie de evidenţă a persoanelor

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: prin dispoziţia directorului instituţiei

 

 

Întocmit de:  

1. Numele şi prenume:

2. Funcţia publică de conducere:

3. Semnatura:.................................................

4. Data întocmirii:...............................................

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

1.Numele si prenumele:

2.Semnătura:..................................................

3.Data:...............................................................

 

Contrasemnează:

1.Numele și prenumele:

2.Funcția:

3.Semnătura:.............................................

4.Data:......................................................

 

 

 

Nr de înregistrare 611 din data de 20.09.2018             

Dosar de arhivare VA/16

Exemplar unic

 

Anunț

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor organizează concurs de recrutare pentru  funcțiile publice de execuție vacante:

·          Consilier clasa I gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului Protecţie şi Valorificare Date cu Caracter Personal;

Condiţii de participare:

-      Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau ştiinţelor juridice;

-      Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim  1 an.

·          Consilier clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Transcrieri Schimbări de Nume;

Condiţii de participare:

-      Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice sau ştiinţelor juridice;

-      Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim  5 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Concursul se desfăşoară la sediul instituţiei după cum urmează:

·          Termenul limită de depunere a dosarelor - 9 octombrie 2018 ora 1600;

                                                   22 octombrie 2018, ora 1000  proba scrisă la sediul instituţiei;

·                                               25 octombrie 2018, ora 1000  interviul la sediul instituţiei.

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

·       Formularul de înscriere;

·       Curriculum vitae, modelul comun european;

·       Copia actului de identitate;

·       Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

·       Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

·       Cazier judiciar;

·       Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

·       Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

 

 

 

Bibliografia pentru

funcţia publică de execuţie, consilier I, grad profesional asistent

Compartimentul Protecţie şi Valorificare Date cu Caracter Personal

 

·         Constituţia României;

·         Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

·         Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

·         Regulamentul U.E. nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE;

·         Hotărârea Guvernului nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

·         Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Bibliografia pentru

funcţia publică de execuţie, consilier I, grad profesional principal

Compartimentul Transcrieri Schimbări de Nume

 

 

·         Constituţia României;

·         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

·         Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

·         Legea nr.287/2009 privind Codul civil; Cartea I, Titlul I, Titlul II: Capitolul I, Capitolul III; Cartea a-II-a, Titlul I, Titlul II: Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V, Capitolul VI (secţiunea 1), Capitolul VII, Titlul III: Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Cartea a-VII-a, Titlul I, Titlul II: Capitolul I (secţiunea1), Capitolul II;

·         Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă-republicată;

·         Legea nr. 21/1991, republicată-Legea cetățeniei române;

·         Hotărârea Guvernului nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

·         H.G. nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de  Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976;

·         Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor și la nr. de telefon 0359804404, persoana de contact Demeter Mihaela - consilier.

 

 

Director executiv

Iova Marcel

 

  F I Ş A  P O S T U L U I   Nr. .............

 

 

 

Informaţii generale privind postul

 

1. Denumirea postului: consilier

2. Nivelul postului: funcţie publică de execuţie

3. Scopul principal al postului : îndeplinirea activităţilor pe linie de stare civilă

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

 

1.Studii de specialitate: studii superioare stiinte economice sau juridice

2.Perfecţionări ( specializări):

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):-

4. Limbi străine: -

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: corectitudine, loialitate, responsabilitate, conştinciozitate, obiectivitate, operativitate, confidenţialitate, atenţie distributivă

6. Cerinţe specifice: Studierea şi aplicarea noutăţilor legislative apărute în domeniul de activitate, disponibilitate pentru deplasări la oficiile şi serviciile de stare civilă din teritoriu

7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu

 

Atribuţiile postului

 

  1. Atribuţii generale:

 

·        Respectă Sistemul de Management al Calităţii stabilit în conformitate cu:

-      Standardul Român SR EN ISO 9001/2008-Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe.

-      Standardul Român SR EN ISO 9000/2001-Sisteme de Management al Calităţii. Principii generale şi vocabular.

-      O.S.G.G. nr. 600/2018pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

·         Respectă prevederile din :

-   Manualul Calităţii:

Ø  MC- 01.

-   Procedurile de sistem :                      

Ø  PS- 01, PS- 02, PS- 03, PS- 04, PS- 05, PS- 06.

-   Procedurile de lucru :                      

Ø  PL 07–02, PL 08–01, PL 08–02, PL 09–07, PL 10-01.

·        Respectă regulamentul de organizare  şi funcţionare al unităţii şi regulamentul de ordine interioară;

·        Respectă prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici, reglementate de Legea nr. 7 din 18.02.2004;

 

·        Respectă prevederile legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, parcurgerea şi asimilarea programelor anuale de pregătire pe linia informaţiilor clasificate;

·        Participă la programele de pregătire a personalului organizate de instituţie şi la cursurile de perfecţionare;

·        Respectă normele de protecţie şi securitatea muncii;

·        Asigură confidenţialitatea informaţiilor gestionate de instituţie şi respectă prevederile Legii nr. 544/2001 de acces la informaţiile de interes public;

·        În situaţiile în care constată funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea echipamentelor ( staţii de lucru, imprimate, scanere, etc.) informează compartimentul informatic din cadrul instituţiei.

 

2. Atribuţii specifice Serviciului de Stare Civilă:

 

·  Respectă prevederile din:

-         Procedurile de lucru:

Ø  PL 04-01, PL 04-02, PL 04-03, PL 04-04, PL 04-05, PL 06-01, PL 06-02, PL 06-03, PL 06-04, PL 06-05, PL 06-06, PL 06-07

 

·  Respectă prevederile Legii 119/1996 republicată, cu privire la actele şi faptele de stare civilă, a Hotărârii Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, a Legii 21/ 1996-Legea cetăţeniei române cu completările şi modificările ulterioare, a Legii 287/2009 privind Codul Civil, a OG 41/2003 cu privire la dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice, precum şi a îndrumărilor metodologice primite de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti;

·  Respectă prevederile actelor normative în vigoare, a instrucţiunilor, a metodologiilor şi circularelor în vigoare comunicate de către organele ierarhic superioare, în materia stării civile;

·  Participă şi efectuează activităţi de îndrumare şi control la solicitarea conducerii, în baza graficului de control avizat de secretarul judeţului şi aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean; verifică toate înregistrările de stare civilă; verifică realizarea sarcinilor din procesele-verbale de control anterioare,  modul de eliberare şi gestiunea certificatelor de stare civilă, înscrierea menţiunilor şi efectuarea comunicărilor prevăzute de legislaţia în vigoare, atribuirea, gestionarea şi înscrierea codurilor numerice persoanale;

·  Efectuează verificări in registrele de stare civilă  ex. II, la solicitarea persoanelor îndreptăţite, pentru clarificarea unor speţe, cazuri atipice;

·  Participă la predarea-primirea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie a personalului cu atribuţii pe linie de stare civilă sau când, din diferite motive acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

·  Constată şi aplică contravenţii pe linie de stare civilă;

·  Soluţionează petiţiile înregistrate şi repartizate structurii;

·  Asigură asistenţă de specialitate pe linie de stare civilă, cu respectarea prevederilor legale;

·  Înscrie menţiuni în actele de stare civilă exemplarul II, conform comunicărilor privind înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă iar, în lipsa comunicărilor privind modificările intervenite ulterior operează menţiuni în baza informaţiilor coroborate din arhiva proprie;  

·  Întocmeşte situaţii şi analize, lunare/ trimestriale şi semestriale;  

·  Întocmeşte temele de instruire pentru organizarea pregătirilor profesionale a personalului cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi a ofiţerilor de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza judeţului;

·  Propune modificări privind nomenclatorul arhivistic al instituţiei pe linie de stare civilă;

·  Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii, în scopul realizării operative şi de calitate a atribuţiilor de serviciu;

·  Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al structurii, din documentele realizate din activitatea de profil;

·  Propune actualizarea site-lui instituţiei cu informaţii de interes public.

 

 

 

3.Atribuţii specifice Compartimentului Transcrieri şi Schimbări de nume:

 

·        Respectă prevederile din:

-         Procedurile de lucru :                    

·        PL 05 – 01, PL 05 – 02

·        Prelucrează cererile cetăţenilor români cu privire la atribuirea CNP –urilor, necesare la Casele de Pensii Judeţene în vederea întocmirii dosarelor de pensie;

·        Prelucrează cererile cetăţenilor români care nu au atribuite C.N.P. –uri. şi solicită atribuirea acestora în vederea eliberării paşapoartelor cu date biometrice;

·        Solicită de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti, prin structura judeţeană B.J.A.B.D.E.P., CNP–urile necesare eliberării paşapoartelor cu date biometrice şi întocmirii dosarelor de pensie;

·        Înscrie în certificatele de stare civilă ale petenţilor, CNP –urile atribuite;

·        Comunică C.N.P. –urile atribuite, în vederea înscrierii în registrele de naştere şi după caz, de căsătorie, precum şi pentru înregistrarea persoanelor în R.N.E.P.;

·        Înscrie în actele de stare civilă exemplarul II, CNP- urile atribuite;

·        Gestionează procedura de acordare sau de modificare a CNP-urilor în cazul rectificării datelor de naştere-atribuirilor multiple;

·        Analizează şi verifică dosarele de desfacere a căsătoriilor prin acordul părţilor primite de la oficiile de stare civilă din cadrul SPCLEP – urilor/primăriilor;

·        Alocă on-line, prin intermediul portalului DEPABD, numerele pentru certificatele de divorţ ce urmează a fi eliberate de către structurile de stare civilă de pe raza judeţului Bihor;

·        Întocmeşte adresele de comunicare a numerelor alocate certificatelor de divorţ, la primăriilor competente;

·        Efectuează verificările la D.G.P. Bucureşti/Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, pentru clarificarea situaţiei persoanelor cu statut incert faţă de statul român în vederea soluţionării dosarelor de schimbări de nume pe cale administrativă/acordare C.N.P. pentru eliberarea paşapoartelor biometrice;

·        Verifică existenţa C.N.P. –urilor în evidenţele D.G.P. Bucureşti şi a serviciilor judeţene de eliberare a paşapoartelor, în vederea atribuirii de C.N.P. –uri;

·        Efectuează verificări la fişelele manuale centrale şi locale de evidenţă, de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti respectiv, la SPCLEP –urile de la ultimului loc de domiciliu al petenţilor, în vederea atribuirii de C.N.P.;

·        Întocmeşte extrase uz oficial după registrele de stare civilă exemplarul II, necesare soluţionării dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă/acordate C.N.P.;

·        Solicită extrasele uz oficial după ex.I al registrelor, de la oficiile de stare civilă din judeţul Bihor şi de la alte structuri de stare civilă din ţară, atunci când este cazul, în vederea soluţionării dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă/acordare C.N.P.;

·        Efectuează verificările necesare soluţionării dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă/acordare C.N.P. / alocare a numerelor pentru certificatelor de divorţ, în R.J.E.P. / R.N.E.P., după caz;

·        Efectuează verificările prin intermediul D.E.P.A.B.D. Bucureşti şi M.A.E. – Direcţia Consulară, în vederea clarificării situaţiei cetăţenilor români născuţi în străinătate, neînregistraţi la autorităţilor străine sau înregistraţi cu date nereale;

·        Consiliează ofiţerii de stare civilă cu privire la înscrierea numelui tradus sau cu ortografia limbii materne, conform art. 20 din O.G. 41/2003;

·        Întocmeşte solicitările de îndrumare adresate D.E.P.A.B.D. Bucureşi, referitoare la lucrările care reprezintă cazuri atipice sau neprevăzute în legislaţia şi îndrumările pe linie stare civilă;

·        Îndeplineşte atribuţiile de protecţie a datelor şi informaţiilor clasificate sau confidenţiale gestionate.

 

 

4.Atribuţiile specifice postului :

·      Respectă prevederile din:

-         Procedurile de lucru :                    

·  PL 05 – 03, PL 05 – 04

·     Întocmeşte solicitările de îndrumare adresate D.E.P.A.B.D. Bucureşi, referitoare la lucrările care reprezintă cazuri atipice sau neprevăzute în legislaţia şi îndrumările pe linie stare civilă;

·     Verifică modul de întocmire a dosarelor privind solicitările de schimbare a numelui pe cale administrativă, precum şi opoziţiile făcute ;

·     Analizează temeinicia cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă ;

·     Întocmeşte referatele motivate cu privire la aprobarea/respingerea cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă ;

·     Redactează proiectele de dispoziţii de aprobare/respingere a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă;

·     Întocmeşte adresele de restituire a dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă/acordarea dispenselor de grad de rudenie-incomplete, cu menţionarea documentelor necesare ;

·     Întocmeşte adresele de restituire a dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă care nu fac obiectul O.G. 41/2003 ;

·     Întocmeşte adresele de înaintare a dispoziţiilor de aprobare a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă, către oficiile de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P.-urilor/primăriilor competente;

·     Înregistrează dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă în registrul opis;

·     Introduce dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă în mapele special confecţionate;

·     Completează dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă, cu chitanţele privind achitarea taxei extrajudiciare de timbru şi dovezile de ridicare a dispoziţiilor, la transmiterea acestora de către oficiile de stare civilă din cadrul  S.P.C.L.E.P.-urilor/primăriilor din judeţul Bihor ;

·     Comunică un exemplar a dispoziţiilor de schimbare a numelui pe cale administrativă la D.E.P.A.B.D. Bucureşti ;

·     Întocmeşte adresele  de înaintare/citare a petenţilor în vederea ridicării dispoziţiilor de respingere a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă ;

·     Întocmeşte dosarele de restituire la CJ Bihor, a dispoziţiilor de schimbare a numelui pe cale administrativă neridicate în termenele legale, de către persoanele îndreptăţite;

·     Păstrează dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă şi eliberează duplicate după dispoziţiile de schimbare a numelui pe cale administrativă;

·     Solicită la D.E.P.A.B.D. Bucureşti, eliberarea duplicatelor de pe dispoziţiile de schimbare a numelui aflate în păstrarea acestora ;

·     Verifică modul de întocmire a dosarelor  de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate de către cetăţenii români din străinătate;

·     Verifică autenticitatea certificatelor de stare civilă eliberate cetăţenilor români de către autorităţile străine;

·     Întocmeşte conform legislaţiei în vigoare şi a normelor D.E.P.A.B.D. Bucureşti,  avizul prealabil aprobării/respingerii cererilor de transcriere a certificatelor străine, în registrele de stare civilă române;

·     Scanează certificatele de stare civilă străine, traducerile acestora şi le păstrează în format electronic;

·     Introduce datele din dosarele de transcriere ale certificatelor de stare civilă procurate de către cetăţenii români din străinătate, precum şi modul rezolvării acestora în aplicaţia informatică specială ;

·       Întocmeşte adresele de restituire a dosarelor de transcriere – incomplete, cu menţionarea documentelor necesare ;

·       Solicită de la D.E.P.A.B.D. Bucureşti, prin structura judeţeană B.J.A.B.D.E.P., CNP-urile pentru toate persoanele născute anterior anului 1980, în cazul certificatelor transcrise;

·       Efectuează verificările la D.G.P. Bucureşti/Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, pentru clarificarea situaţiei persoanelor cu statut incert faţă de statul român în vederea soluţionării dosarelor de transcriere;

·       Întocmeşte extrase pentru uz oficial după registre de stare civilă exemparul II, necesar soluţionării dosarelor de transcriere ;

·       Solicită extrasele pentru uz oficial după ex. I al registrelor, de la oficiile de stare civilă din judeţul Bihor şi de alte structuri de stare civilă din ţară, atunci când este cazul, în vederea soluţionării dosarelor de transcriere;

·       Efectuează verificările necesare soluţionării dosarelor de transcriere în R.J.E.P./R.N.E.P., după caz; 

·       Asigură soluţionarea petiţiilor pe problemele specifice şi urmărirea rezolvării acestora în termen   legal.

·       Asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului din documentele rezultate din activitatea de profil.

·        Întocmeşte şi expediază prin compartimentul secretariat –relaţii publice corespondenţa proprie.

 

5. Atribuţii complementare

·        Îndeplinește alte sarcini repartizate de către directorul executiv pentru realizarea atribuțiilor de serviciu stabilite.

·        Îndeplineşte sarcinile repartizate de către şeful de serviciu pe perioada absenţei personalului din cadrul serviciului.

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

 

1.      Denumire: consilier

2.      Clasa: I

3.      Gradul profesional: principal

4.      Vechimea (în specialitatea necesară):  5 ani    

 Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de: șeful de serviciu, directorul executiv

- superior pentru: NU

b) Relaţii funcţionale: cu structurile din cadrul D.E.P. Bihor, CJ Bihor, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti, Direcţiile de evidenţă a persoanelor din ţara, structurile de stare civilă din cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor sau din cadrul autorităţilor administraţiilor publice locale, servicii din cadrul I.P.J. Bihor;

c) Relaţii de control: cu serviciile de stare civilă din cadrul SPCLEP-urilor, oficiile  de stare civilă din cadrul primăriilor, jud. Bihor;

d) Relaţii de reprezentare: NU

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autoritati si institutii publice: DA

b) cu organizatii internationale: NU

c) cu persoane juridice private: NU

 

3. Limite de competenţă : conform legislaţiei în domeniu.

 

4.Delegarea de atribuţii şi competenţă: prin dispoziţia directorului executiv.

Întocmit de:

1. Numele şi prenume: Irimie Claudia Elena

2. Funcţia publică de conducere: șef serviciu

3. Semnatura:.......................................................

4. Data întocmirii:..................................................

 

Luat la cunostinţă de către ocupantul postului:

1.Numele si prenumele: ..........................

2.Semnătura:......................................................

3.Data:..............................................................

 

Contrasemnează:

1.Numele și prenumele: Duna Sandor

2.Funcția: director executiv adjunct

3.Semnătura:.....................................................

4.Data:......................................................

 


F I Ş A  P O S T U L U I  

Nr. ………

 

 

Informaţii generale privind postul

1.      Denumirea postului: Consilier

2.      Nivelul postului: execuţie

3.      Scopul principal al postului: îndeplinirea activităţilor specifice pe linie de evidenţă a persoanei

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului

1.     Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată:ştiinţe economice sau ştiinţe juridice

2.     Perfecţionări (specializări): -

3.     Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): -

4.     Limbi străine: -

5.     Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: obiectivitate, corectitudine, operativitate, flexibilitate

6.     Cerinţe specifice: confidenţialitate, comunicare, disponibilitate deplasări la serviciile locale

7.     Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu

 

Atribuţiile postului :

Atribuţii generale:

§  Respectă Sistemul de Management al Calităţii stabilit în conformitate cu:

-      Standardul Român SR EN ISO 9001/2008-Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe.

-      Standardul Român SR EN ISO 9000/2001-Sisteme de Management al Calităţii. Principii generale şi vocabular.

-      O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.

 

§   Respectă prevederile din:

-      Manualul calităţii:

Ø   MC-01.

-      Procedurile de sistem:

Ø   PS-01, PS-02, PS-03, PS-04, PS-05, PS-06.  

-      Procedurile de lucru:

Ø PL-07-02, PL-08-01, PL-08-02, PL-09-07, PL-09-09, PL-10-01.

§  Respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii şi regulamentul de ordine interioară.

§  Respectă prevederile codului de conduită a funcţionarilor publici, reglementate de Legea nr.7 din 18.02.2004.

§  Respectă prevederile legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, parcurge şi asimilează programele anuale de pregătire pe linia informaţiilor clasificate.

§  Participă la programele de pregătire a personalului întocmite de instituţie şi la cursurile de perfecţionare.

§  Respectă normele de protecţie şi securitate a muncii.

§  Asigură confidenţialitatea informaţiilor gestionate de instituţie şi respectă prevederile Legii 544/2001 de acces la informaţii de interes public.

§  În situaţii în care constată funcţionarea defectuoasă sau nefuncţionarea echipamentelor (staţii de lucru, imprimante, scanere, etc.) informează şeful serviciului.

 

Atribuţii specifice serviciului judeţean de evidenţă:

§  Respectă prevederile din:

-      Procedurile de lucru:

Ø PL-00-01, PL-00-02, PL-00-03, PL-09-05,

Ø PL-01-01, PL-01-02, PL-02-01, PL-03-01.

§  Respectă prevederile actelor normative şi ale instrucţiunilor, precum şi metodologiile în vigoare în materia evidenţei persoanelor.

§  Participă la coordonarea şi îndrumarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor aflate în zona de competenţă în activităţile de soluţionare a cererilor de eliberare a cărţilor de identitate.

§  Participă la coordonarea, îndrumarea şi controlul metodologic efectuat la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ respectând procedurile emise în domeniu.

§  Formulează propuneri juridice în vederea reducerii intervalului de timp necesar eliberării actelor de identitate, în scopul diminuării birocraţiei şi al optimizării relaţiei cu publicul.

§  Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate.

§  Verifică condiţiile în care s-au eliberat acte de identitate ca urmare a declinării unei identităţi false ori modalităţile de contrafacere a actelor de identitate şi informează, în scris, conducerea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, propunând şi măsuri în domeniul prevenirii acestor situaţii.

§  Monitorizează calitatea informaţiilor cu care este actualizat Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi formulează propuneri în vederea optimizării aplicaţiilor informatice.

§  Monitorizează modul în care se înregistrează persoana fizică în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor de către personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor aflate în coordonare.

§  Colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române ori cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru realizarea atribuţiilor comune.

§  Participă la activitatea de coordonare a activităţii de înregistrare a comunicărilor de dobândire a statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate de către personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din zona de competenţă.

§  Participă la coordonarea şi controlul metodologic privind modul de actualizare a R.N.E.P cu menţiuni de schimbare a numelui în baza comunicărilor de divorţ transmise de instanţele judecătoreşti şi de birourile notariale/oficiile de stare civilă.

§  Monitorizează înregistrările în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor a comunicărilor de naştere, deces şi de modificări întervenite în statutul civil al cetăţenilor români trimise lunar de oficiile de stare civilă către structurile locale de evidenţă a persoanelor.

§  Îndrumă personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor în activitatea de punere în legalitate cu acte de identitate a persoanelor de etnie rromă şi a minorilor aflaţi în dificultate ori în sisteme de protecţie socială.

§  Participă la activitatea de pregătire continuă a personalului de evidenţă a persoanelor de la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.

§  Asigură soluţionarea petiţiilor pe probleme specifice şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal.

§  Transmite cu celeritate documentele care fac referire la măsura controlului judiciar sau a arestului la domiciliu către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti în vederea actualizării Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor legale.

§  Transmite cu operativitate către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti sentinţele penale dispuse de instanţele de judecată care cuprind menţiunile referitoare la interzicerea unor drepturi electorale în vederea implementării acestora în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

§  Monitorizează modul de actualizare a Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor aflate în coordonare cu menţiuni de tip restanţier - persoană fără act de identitate valabil.

§  Primeşte cererile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate pentru rezolvarea unor situaţii deosebite, pentru testarea şi cunoaşterea aplicaţiilor ori urmărirea modului de funcţionare a tehnicii din dotare şi actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

§  În situaţii deosebite, preia şi verifică de la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor dosarele pentru eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de identitate provizorii.

§  Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români cu modificările şi completările ulterioare.

§  Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

§  Soluţionează testele de coerenţă pentru rezolvarea neconcordanţelor identificate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

§  Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu decesele cetăţenilor români survenite în străinătate, pe baza comunicărilor primite de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti Bucureşti.

§  Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu C.N.P.-ul atribuit cetăţenilor români.

§  Centralizează şi transmite Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti situaţiile statistice şi rapoartele de analiză întocmite lunar şi trimestrial de către serviciile publice comunitare locale, referitoare la principalele activităţi desfăşurate în domeniul eliberării actelor de identitate.

§  Asigură măsurile necesare conservării şi exploatării evidenţelor manuale, deţinute de serviciile publice comunitare locale, în conformitate cu prevederile legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează acest domeniu.

§  Întocmeşte şi expediază prin Compartimentul Secretariat - Relaţii Publice corespondenţa proprie.

§  Asigură constituirea fondului arhivistic operativ şi neoperativ al compartimentului din documentele rezultate din activitatea de profil.

 

Atribuţii specifice postului:

§  Respectă prevederile din:

-      Procedura de lucru:

Ø  PL-01-01, PL-01-02, PL-02-01, PL-03-01.

§  Efectuează verificări pe linie de evidenţa persoanelor la cererea autorităţilor publice, instanţelor judecătoreşti, parchetului, poliţiei sau altor autorităţi, precum şi la cererea persoanelor fizice sau juridice.

§  Valorifică datele din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

§  Monitorizează şi participă la controlul modului de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor aflate în coordonare metodologică.

§  Transmite cu celeritate documentele care fac referire la măsura controlului judiciar sau a arestului la domiciliu către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti în vederea actualizării Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu menţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor legale.

§  Transmite cu operativitate către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti sentinţele penale dispuse de instanţele de judecată care cuprind menţiunile referitoare la interzicerea unor drepturi electorale în vederea implementării acestora în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

§  Colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române ori cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru realizarea atribuţiilor comune.

§  Desfăşoară activităţi conform planurilor de măsuri/dispoziţiilor în colaborare cu structurile de ordine publică pentru diminuarea continuă a numărului persoanelor care nu au solicitat punerea în legalitate pe linia de evidenţă a persoanelor.

§  Desfăşoară activităţi specifice prevăzute în instrucţiunile de linie referitoare la persoanele cu acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat.

§  Transmite serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor listele cu persoanele care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenul prevăzut de lege şi invitaţiile generate în vederea comunicării acestora către cetăţeni şi monitorizează activităţile desfăşurate de structurile locale.

§  Soluţionează petiţiile şi audienţele pe probleme specifice cu respectarea termenelor legale.

§  Întocmeşte, centralizează şi transmite către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti situaţiile statistice şi rapoartele de analiză solicitate.

§  Asigură constituirea fondului arhivistic operativ şi neoperativ al compartimentului din documentele rezultate din activitatea de profil.

§  Îndeplineşte şi alte sarcini repartizate  de către directorul executiv.

§  Îndeplineşte sarcinile repartizate de către şeful de serviciu pe perioada absenţei personalului din cadrul serviciului.

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1.      Denumire: Consilier

2.      Clasa: I

3.      Gradul profesional: asistent

4.      Vechimea (în specialitatea necesară): 1 an

    

 Sfera relaţională a titularului postului

 

1. Sfera relaţională internă:

a)  Relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de: şef serviciu, directorul instituţiei

- superior pentru: nu

b) Relaţii funcţionale: cu structurile din cadrul D.E.P. Bihor, C.J. Bihor, M.A.I., Instanţe Judecătoreşti, cabinete avocaţiale şi de executori judecătoreşti

c)  Relaţii de control: cu serviciile publice locale

d)  Relaţii de reprezentare: nu

 

 

2. Sfera relaţională externă:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: da

b) cu organizaţii internaţionale: nu

c) cu persoane juridice private: da

3. Limite de competenţă: conferite de legislaţia specifică în materie de evidenţă a persoanelor

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: prin dispoziţia directorului instituţiei

 

 

Întocmit de:

1. Numele şi prenume:  BALINT RAMONA IRINA

2. Funcţia publică de conducere: şef serviciu

3.Semnatura: __________________________

4.Data întocmirii: ______________________

 

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

1.Numele si prenumele:

2.Semnătura: _________________________

3. Data: _____________________________

 

Contrasemnează:

1.Numele şi prenumele: DUNA SANDOR

2.Funcţia: director executiv adjunct

3.Semnătura:

4.Data: