Ghişeul Unic      Taxe

TAXE PENTRU ACTELE DE IDENTITATE

Eliberare carte de identitate

contravaloare carte de identitate -7 lei

Eliberare carte de identitate provizorie

contravaloare carte de identitate provizorie-1leu

Eliberare carte de identitate provizorie – domiciliu în străinătate, reşedinţa în România

contravaloare carte de identitate provizorie - 1leu

  

Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, eliberate de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Jud. Bihor se poate achita la sediul instituţiei.

Contravaloarea cărţii de identitate sau a cărţii de identitate provizorii emise pe baza cereriilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, se achită fie la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, fie la structura de taxe şi impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, fie prin altă modalitate stabilită de autoritatea publică locală.

Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de achitare a contravalorii actelor de identitate, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă. Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, la rubrica http://djepbihor.ro/Contact.php

 

Informaţii suplimentare:

Scutiri de taxe

În temeiul prevederilor art.47 din H.G. nr.1375/2006, şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi de eliberare a actelor de identitate, în următoarele situaţii:

  • pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi protecţie socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă, aflate în unităţi de ocrotire şi protecţie socială, persoanele cu handicap ori care beneficiază de ajutor social,
  • pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute sau arestate care nu dispun de mijloace financiare.
  • Acordarea scutirii se face în baza documentelor care atestă faptul că solicitantul se află în una dintre situaţiile mai sus menţinate, astfel:
  • solicitarea scrisă a instituţiei de ocrotire şi protecţie socială în care se află copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă,
  • documentul care atestă handicapul de gradul I şi II,
  • adeverinţa eliberată de serviciul specializat din cadrul primăriei, pentru persoanele care beneficiază de ajutor social,
  • solicitarea scrisă a unităţii de poliţie, pentru persoanele reţinute ori arestate.

Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau ale unor dezastre sunt exceptate de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate, în baza declaraţiei pe propria răspundere, dată în prezenţa personalului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, precum şi a comunicării primăriei locului de domiciliu.

De asemenea, cheltuielile pentru producerea şi eliberarea actelor de identitate, necesare a fi preschimbate ca urmare a schimbării denumirii străzilor, a renumerotării imobilelor, a schimbării denumirii, reorganizării ori trecerii într-un alt rang a unităţilor administrativ-teritoriale,  se suportă de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 41 alin.(1) coroborat cu art.19 din O.U.G. nr.97/2005.