Ghişeul Unic      Actele de identitate

Actele de identitate care se eliberează cetățenilor români

 

In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005, publicată în Monitorul Oficial nr.719 din 12.10.2011, actele de identitatecare se eliberează în prezent cetățeanului român sunt cartea de identitate şi cartea de identitate provizorie.

Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reședință a titularului.

Termenul de valabilitate al cărții de identitate este, după cum urmează: 

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani; 
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani; 
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Conform dispozitiilor art. 14 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. 

Cetățenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

In situatia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei personae, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau cu reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, conform prevederilor legale în materie.

 

Cazuri în care se eliberează un nou act de identitate:

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; 

În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau cu reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de reprezentantul său legal, are obligaţia de a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care este arondat cu domiciliul sau cu reședința.

 • dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (ex.schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă, adopţie, schimbarea numelui în urma căsătoriei/divorţului,
 • în cazul schimbării domiciliului,
 • în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor,
 • în cazul deteriorării actului de identitate,
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate,
 • în situaţia în care fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului,
 • în cazul schimbării sexului,
 • în cazul anulării,
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.,
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

 

Documentele necesare:

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naştere, cu care se face dovada identităţii şi a cetăţeniei române, original şi copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu; în cazul în care părintele este cetăţean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de şedere permanentă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

 

În conformitate cu prevederile legale, primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însotit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

 În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

    În situația în care autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, cu domicilii diferite, iar minorul locuieşte în mod statornic cu unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi semnătura celuilalt părinte.

Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în faţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

În situaţia în care declaraţia de consimţământ nu poate fi prezentată întrucât părintele la care instanţa a hotărât că are locuinţa nu a fost identificat, se poate prezenta un referat întocmit de serviciul public de asistenţă socială din cadrul primăriei pe raza căreia are domiciliul părintele la care locuieşte minorul, prin care se certifică faptul că părintele în cauză nu a fost identificat, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte.

În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 

În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Copia hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile se realizează în extras, doar pentru părţile care privesc aspectele relevante pentru îndeplinirea scopului.

 

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Declaraţia se dă în prezenţa personalului S.P.C.E.P. ori, după caz, a celui consular careprimeşte cererea de eliberare a actului de identitate.


Eliberarea unui nou act de identitate în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

i) în cazul schimbării sexului;

j) în cazul anulării;

k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate);
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din străinătate în România

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate;
 • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie;
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie.

Eliberarea actului de identitate la dobândirea/redobândirea cetăţeniei române:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de cetăţenie română eliberat potrivit legii, original şi două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;
 • certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • extrasul de carte funciară sau documentul, în original şi fotocopie, cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul prevăzut la lit. g), original şi copie;
 • dovada achitării contravalorii actului de identitate;
 • documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original şi copie, după caz.

Eliberarea cărţii de identitate provizorie:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 2 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Eliberarea unei cărţi de identitate provizorii cetățeanului român cu domiciliul în străinătate și reședința în România:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu, în original, şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
 • dovada adresei de reşedinţă din România;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm; 
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii de stabilire a reşedinţei:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • actul de identitate al găzduitorului.

Dovada adresei de domiciliu sau de reşedinta se poate face cu unul din urmatoarele documente – art.28 din O.U.G. nr.97/2005:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d); 

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b); 

d)  documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;

e)  actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a) - d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa poliţistului de siguranţă public sau a notarului public ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate, astfel:la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată - unde este cazul).

În cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali.

Precizări privind locuinţa familiei:

      Dispozițiile art. 321 alin. (1) din noul Cod civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că aceasta este “locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii.”

“Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.” [art. 321 alin. (2) din Codul civil]

“Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia.” [art. 322 alin. (1) din Codul civil].

Dacă imobilul a fost notat în cartea funciara ca locuinţă a familiei este necesar consimţamântul de primire în spaţiu al ambilor soţi.

Obligativitatea de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei revine găzduitorului. Funcționarul de evidență va prelua consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (ex. extrasul de carte funciară).

Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei.

Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza Jud. Bihor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, link