Ghişeul Unic      Furnizarea de date

FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL DIN R.N.E.P.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul National de Evidenta a Persoanelor, referitoare la:

 • date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză),
 • date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii,
 • date referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate,
 • date referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa a Persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, precum şi de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Potrivit acestor acte normative, furnizarea de date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obţinerea, în prealabil, a consimţământului expres şi neechivoc al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările de date cu caracter personal primite din partea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Ministerului Justitiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

Potrivit prevederilor O.G.nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată,  competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:

 • serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 din O.G.nr.84/2001);

Direcţiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, pentru cererile formulate de persoanele juridice, pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte normative, conform art.14 din O.G. nr.84/2001, respectiv art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 si pentru cererile depuse de cetatenii romani care şi-au stabilit domiciliul în străinătate anterior anului 1989 sau de reprezentantii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care acestia figureaza inscrisi in evidente, conform art. 14 alin. (1) lit. e^1 din OG nr. 84/2004.


Taxe pentru furnizarea datelor cu caracter personal – valabile pentru anul 2022

 • taxa de furnizare date cu caracter personal – 34 lei/persoană verificată-potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021 privind aprobarea taxelor locale, taxelor speciale şi tarifelor, pentru anul fiscal 2022, plătibilă la sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Jud. Bihor sau în contul Trezoreria Oradea, beneficiar Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor, cont de venituri-Alte taxe pe servicii specifice-RO34TREZ07621G155000XXXX, cod fiscal 17113470.

Excepţii de la plata taxelor prevăzute de lege

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din R.N.E.P. sau dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate in scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:

 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei,
 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege,
 • casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
 • Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice,
 • instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor,
 • alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.