Ghişeul Unic      Taxe

TAXE PENTRU ACTELE DE IDENTITATE

Eliberare carte de identitate

contravaloare carte de identitate -7 lei

Eliberare carte de identitate provizorie

contravaloare carte de identitate provizorie-1leu

Eliberare carte de identitate provizorie – domiciliu în străinătate, reşedinţa în România

contravaloare carte de identitate provizorie - 1leu

  

Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, eliberate de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Jud. Bihor se poate achita la sediul instituţiei.

Contravaloarea cărţii de identitate sau a cărţii de identitate provizorii emise pe baza cereriilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, se achită fie la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, fie la structura de taxe şi impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, fie prin altă modalitate stabilită de autoritatea publică locală.

Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de achitare a contravalorii actelor de identitate, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă. Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, la rubrica http://djepbihor.ro/Contact.php

 

Informaţii suplimentare:

Scutiri de taxe

În temeiul prevederilor art.45 din H.G. nr.295/2021, șeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere și de eliberare a actelor de identitate, în următoarele situaţii:

  • solicitarea scrisă a furnizorului de servicii sociale sau a persoanei interesate, după caz;
  • adeverinţa sau adresa scrisă a serviciului public de asistenţă socială din cadrul primăriei, prin care se confirmă că persoana în cauză nu realizează venituri;
  • solicitarea scrisă a unităţii de poliţie, pentru persoanele reţinute ori arestate, respectiv a penitenciarului, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate.

Taxă specială aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 297 din data de 29.11.2021,  plătibilă la sediul instituției noastre sau în contul Trezoreria Oradea, Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor, cont de venituri - Alte taxe pe servicii specifice- RO34TREZ07621G155000XXXX, cod fiscal 17113470, pentru activitățile de stare civilă și evidența persoanelor prestate de către instituție, pentru persoanele fizice și juridice, pentru anul 2022, după cum urmează:

  • Eliberarea actelor de identitate în regim de urgență -24 ore: 20 lei. 

Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau ale altor dezastre şi care declară la S.P.C.L.E.P. în a cărui rază teritorială domiciliază ori îşi au reşedinţa faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situaţii sunt exceptate de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate, în baza unui document eliberat de primăria locului de domiciliu la solicitarea serviciului public comunitar în cauză.

De asemenea, cheltuielile pentru producerea şi eliberarea actelor de identitate, necesare a fi preschimbate ca urmare a schimbării denumirii străzilor, a renumerotării imobilelor, a schimbării denumirii, reorganizării ori trecerii într-un alt rang a unităţilor administrativ-teritoriale,  se suportă de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 41 alin.(1) coroborat cu art.19 din O.U.G. nr.97/2005.